Όροι χρήσης του ιστότοπου www.buybeatsbydreshop.com
Εισαγωγή
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως και χωρίς επιφύλαξη. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Άδεια χρήσης του ιστοτόπου
Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το www.buybeatsbydreshop.com και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για ότι δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα και το υλικό που χρησιμοποιείται στο www.buybeatsbydreshop.com. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες, αρχεία ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται:
Αναδημοσίευση υλικού από τον παρόντα ιστότοπο ούτε σε έντυπα ούτε σε ψηφιακά μέσα ή έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα).
Να πωλείτε, να ενοικιάζετε ή να παραχωρείτε υλικό από την ιστοσελίδα
Να παρουσιάσετε δημοσίως οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο.
Αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή ή άλλως εκμετάλλευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς.
Να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό του ιστότοπου.
Να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο – εκτός από το περιεχόμενο ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή.
Να αναδημοσιεύσετε ή να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας μέσω της χρήσης iframe ή screenscrapers.
Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο στον οργανισμό σας.
Αποδεκτή χρήση
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή τη δυνατότητα πρόσβασης στο www.buybeatsbydreshop.com ή με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή ή σε σχέση με Με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται με) με οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστή, δούρειο ίππο, worm, keystroke logger, rootkit Κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.
Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων σχετικά με ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της www.YourSite.com.
Αυτό περιλαμβάνει:
scraping
data mining
data extraction
data harvesting
‘framing’ (iframes)
Article ‘Spinning’

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς σχετικούς με την εμπορία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του www.buybeatsbydreshop.com
Περιεχόμενο χρήστη
Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το “περιεχόμενο του χρήστη” σας σημαίνει υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, εικόνων, ηχητικού υλικού, βίντεο και οπτικοακουστικού υλικού) που υποβάλετε σε αυτόν τον ιστότοπο, για οποιονδήποτε σκοπό.
Παρέχετε στo www.buybeatsbydreshop.com παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, άδεια χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Επίσης, παραχωρείτε στο www.buybeatsbydreshop.com το δικαίωμα περιορισμένης αδειοδότησης αυτών των δικαιωμάτων και το δικαίωμα να ασκήσετε αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.
Το περιεχόμενο των αναρτήσεων σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους).

Εγγυήσεις
Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς παραστάσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. Το www.buybeatsbydreshop.com δεν παρέχει εγγυήσεις σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το www.buybeatsbydreshop.com δεν εγγυάται ότι:
Αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος ή διαθέσιμος καθόλου. ή
Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.
Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, οικονομικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.
Αποποίηση ευθυνών
Το www.buybeatsbydreshop.com δεν ευθύνεται (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή την σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:
Στο βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
Για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημία.
Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμα και αν το www.buybeatsbydreshop.com έχει ειδοποιηθεί ρητά για την ενδεχόμενη απώλεια.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που παρατίθενται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου είναι εύλογες.
Αν δεν νομίζετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Αλλαγές
Το www.buybeatsbydreshop.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους, καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.